Konferencja

Aktualności

18.11.2016

Odliczamy już ostatnie godziny do rozpoczęcia naszej konferencji. Z tej okazji przedstawiamy poniżej wprowadzenie w jej ideę autorstwa Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. UG dr hab. Romualda Piekarskiego:


Idea, jaka ma przyświecać naszemu przedsięwzięciu, skupia się na znaczeniu doświadczenia sacrum, tak istotnego dla relacji międzyludzkich, jak i dla ładu cywilizacyjnego. Doświadczenie to możemy zaobserwować i w państwach o ustrojach autorytarnych, i w demokracjach parlamentarnych, w w systemach teokratycznych i tam, gdzie zachodzą procesy sekularyzacji. Istnieją państwa, w których władza polityczna posiada charakter sakralny lub quasi-sakralny. Do nich należą ustroje teokratyczne, jak również i państwa totalitarne. Obok sekularyzacji mamy więc i re-sakralizacje.

W dziejach cywilizacji Zachodu relacja między władzą duchowną a polityczną wyglądała rozmaicie, a spory na ten temat trwały przez wieki. Sekularyzacja przedstawia się odmiennie w poszczególnych państwach należących do cywilizacji Zachodu. Inaczej w Europie, inaczej w USA, odmiennie we Francji, Anglii, Czechach czy Niemczech, a jeszcze inaczej w Polsce czy Rosji. I na koniec także zdecydowanie odmiennie przedstawia się ona w krajach cywilizacji Dalekiego Wschodu. Osobna kwestia to etapy sekularyzacji w wymiarze historycznym, np. w antycznej Grecji, w Rzymie czy starożytnym Izraelu. Problematyka ta jest niezwykle ciekawa, ważna, ale też rozległa. I zapewne podczas konferencji wiele aspektów tych zagadnień uda się omówić i pełniej naświetlić, ale z pewnością pozostaną wątki nie do końca rozpoznane. Jednak próba zmierzenia się z nią jest sprawą ważną i mającą doniosłe znaczenie również dla przyszłości naszej cywilizacji, to znaczy cywilizacji Zachodu.

Sacrum, świętość - niejedno ma imię. Świętość - wywodzi się z jednej strony z pewnych wyjątkowych ludzkich przeżyć, i w tym sensie ma zawsze jakieś oparcie w ludzkim doświadczeniu. Z drugiej reprezentuje coś nadzwyczajnego, niekiedy wstrząsającego i w pewnym sensie ludzi przewyższającego, potężnego, wzbudzającego grozę, a także (przeciwnie) dającego oparcie, wyznaczającego granice... A czymś takim jest Absolut lub raczej boskość i Bóg.

Doświadczenie sacrum ma swój korelat teologiczny i antropologiczny: można zaryzykować pogląd, iż wszelka świętość pochodzi - ostatecznie - od Boga lub boskości; człowiek zaś - sam jakże wyróżniony i wyniesiony ponad inne istoty - poszukuje czegoś bądź kogoś od siebie większego, w kim stara się odnajdywać oparcie, ale i ze strony kogo spodziewa się wyznaczania granic i wymierzania praw swego życia i losu.

Proponując taki, a nie inny tytuł tej konferencji, dawaliśmy wyraz przeświadczeniu, że sacrum nie jest tylko ludzkim wynalazkiem, odkryciem z zakresu etnologii, jednym z wymyślonych pojęć, fenomenem czysto myślowym czy elementem folkloru różnych narodów, ludów czy cywilizacji, ale że (wbrew filozoficznemu subiektywizmowi i relatywizmowi) jest uniwersalnym doświadczeniem, cywilizacyjnym powszechnikiem, a nawet czymś jeszcze o wiele większym: źródłem, z którego wyłaniają się ład ludzkiej duszy, kultury i całe porządki cywilizacyjne.


16.11.2016

W zakładce Program szczegółowy udostępniliśmy program naszej konferencji w formacie PDF.

Poniżej zaś prezentujemy plakat naszej konferencji:02.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem naszej konferencji.

Jednocześnie miło jest nam poinformować, że patronatem medialnym objęło nasze przedsięwzięcie Radio Gdańsk.

05.10.2016

Informujemy, że uruchomione zostało subkonto konferencji Doświadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji. Szczegóły znajdują się w zakładce Terminy i opłaty.

03.10.2016

Na naszej stronie pojawił się dziś wstępny ramowy program konferencji. Zawarta w nim lista wystąpień ani ich porządek nie są jeszcze ostateczne, ale o wszelkicgh zmianach będziemy informowali na bieżąco.

20.09.2016

15 września upłynął termin nadsyłania abstraktów. Łącznie wpłynęło ich ponad 20, a Komitet Organizacyjny wspólnie z Radą Programową przystąpił do pracy nad programem konferencji.

09.09.2016

Ośrodek Badań Międzykulturowych, Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej UG oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Gdański zapraszają na konferencję pt. Doświadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji, która odbędzie się 19 listopada 2016 r.